ความเค็ม ความนำไฟฟ้า
0.09 191
0.09 201
- -
0.09 196
0.09 200
0.09 196
0.17 356
0.09 192
0.14 291
0.12 260
- -
0.11 235
สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 20/09/2564 เวลา 12:35 น.

สัญลักษณ์
       = ความเค็ม (g/l)
       = ความนำไฟฟ้า (µS/cm)
XXX = ความเค็ม สูงกว่าเกณฑ์
XXX = ขาดการเชื่อมต่อ > 2ชั่วโมง
   -    = ไม่สามารถตรวจวัดได้