ความเค็ม ความนำไฟฟ้า
0.14 286
0.18 368
- -
0.21 435
0.37 755
0.39 791
3.21 5,920
0.72 1,440
6.56 11,538
10.93 18,472
14.88 24,530
7.29 12,708
สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 25/01/2564 เวลา 01:39 น.

สัญลักษณ์
       = ความเค็ม (g/l)
       = ความนำไฟฟ้า (µS/cm)
XXX = ความเค็ม สูงกว่าเกณฑ์
XXX = ขาดการเชื่อมต่อ > 2ชั่วโมง
   -    = ไม่สามารถตรวจวัดได้