ความเค็ม ความนำไฟฟ้า
0.15 321
0.16 341
- -
0.17 354
0.17 367
0.17 369
0.2 430
0.17 358
0.27 567
0.38 787
3.3 6,118
6.05 10,712
สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 11/05/2564 เวลา 04:55 น.

สัญลักษณ์
       = ความเค็ม (g/l)
       = ความนำไฟฟ้า (µS/cm)
XXX = ความเค็ม สูงกว่าเกณฑ์
XXX = ขาดการเชื่อมต่อ > 2ชั่วโมง
   -    = ไม่สามารถตรวจวัดได้