ความเค็ม ความนำไฟฟ้า
0.14 294
- -
- -
0.22 454
0.22 462
0.18 387
0.27 555
0.19 403
0.31 633
0.35 731
0.51 1,039
5.35 9,566
สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 19/09/2563 เวลา 12:51 น.

สัญลักษณ์
       = ความเค็ม (g/l)
       = ความนำไฟฟ้า (µS/cm)
XXX = ความเค็ม สูงกว่าเกณฑ์
XXX = ขาดการเชื่อมต่อ > 2ชั่วโมง
   -    = ไม่สามารถตรวจวัดได้