ความเค็ม ความนำไฟฟ้า
0.16 346
0.19 397
- -
0.19 401
0.18 378
0.19 391
0.21 436
0.19 393
0.19 396
0.2 422
0.25 511
5.53 9,846
สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 09/12/2564 เวลา 14:21 น.

สัญลักษณ์
       = ความเค็ม (g/l)
       = ความนำไฟฟ้า (µS/cm)
XXX = ความเค็ม สูงกว่าเกณฑ์
XXX = ขาดการเชื่อมต่อ > 2ชั่วโมง
   -    = ไม่สามารถตรวจวัดได้