วันที่ 24 มกราคม 2564

ค่าความเค็มสำแล สูงสุด 1.46 g/l (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม) ต่ำสุด 0.19 g/l (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม 8 ชั่วโมง
ค่าความเค็มสำแล 1.46 g/l (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม)


ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง โทร.02-279-2428