วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ค่าความเค็มสำแล สูงสุด 0.20 g/l (อยู่ในเกณฑ์ปกติ) ต่ำสุด 0.16 g/l (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมตลอดทั้งวัน
ค่าความเค็มสำแล 0.2 g/l (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)


ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง โทร.02-279-2428