ค่าความเค็มสำแล 1.46 g/l (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม)


ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง โทร.02-279-2428