ค่าความเค็มสำแล 0.2 g/l (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)


ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง โทร.02-279-2428