สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันออก ณ วันที่ 19 ก.ย. 2563
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนภูมิพล 809 8 5.00 16.18
เขื่อนสิริกิติ์ 2,407 36 5.98 18.20
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 257 29 2.30 8.66
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 66 7 0.00 3.93
รวมปริมาณน้ำ 4 เขื่อน 3,539 19* 13.28 46.97
เขื่อน/จุดตรวจวัดใน
แม่น้ำเจ้าพระยา
อัตราการระบายน้ํา/อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนเจ้าพระยา 50 (คงที่)
เขื่อนพระรามหก 3 (คงที่)
บางไทร 60 (คงที่)
ปริมาณน้ําใช้การคงเหลือตามแผนจัดสรรน้ํา (ล้าน ลบ.ม.)
คงเหลือตามแผน คงเหลือจริง เปรียบเทียบ
0 3,539 สูงกว่าแผน 3,539

สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันตก ณ วันที่ 19 ก.ย. 2563
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนศรีนครินทร์ 1,646 22 10.04 12.25
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 975 17 8.01 8.61
รวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อน 2,621 20* 18.05 20.86

* คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำใช้การได้รวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง เทียบกับผลรวมของความจุใช้การรวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

ภาพรวมสถานการณ์น้ำเขื่อนและปริมาณน้ำระบาย
8%
36%
29%
7%
22%
17%
5.00
5.98
2.30
0.00
10.04
8.01
50
3
60
ปริมาณน้ำใช้การรวม 2 เขื่อนหลัก ลุ่มแม่กลอง
2,621 ล้าน ลบ.ม. (20%)
ปริมาณน้ำใช้การรวม 4 เขื่อนหลัก
ลุ่มเจ้าพระยา

3,539 ล้าน ลบ.ม. (19%)
สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
(วันที่  19 ก.ย. 2563)

อัตราการไหลที่จุดตรวจวัดบางไทร 60 ลบ.ม./วินาที (คงที่)ค่าความนำไฟฟ้าสูงสุด-ต่ำสุด ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล (เมื่อวานนี้ )

ที่มาของข้อมูล : http://rwc.mwa.co.th

พยากรณ์ค่าความเค็มสถานีสูบน้ำดิบสำแล (วันที่ 19 ก.ย. 2563 – 25 ก.ย. 2563)หมายเหตุ ค่าความเค็มจากการพยากรณ์ของ Model อาจคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มาของข้อมูล : ระบบรักษ์น้ำ
ระดับน้ำหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล วันที่ 18 ก.ย. 2563 – 10 ต.ค. 2563