สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันออก ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนภูมิพล 4,594 48 14.51 0.00
เขื่อนสิริกิติ์ 1,628 24 5.52 2.57
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 874 98 3.02 0.81
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 948 99 1.50 0.70
รวมปริมาณน้ำ 4 เขื่อน 8,043 44* 24.55 4.08
เขื่อน/จุดตรวจวัดใน
แม่น้ำเจ้าพระยา
อัตราการระบายน้ํา/อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนเจ้าพระยา 75 (ลดลง 5)
เขื่อนพระรามหก 0 (คงที่)
ผลรวมอัตราการระบาย 2 เขื่อน* 75 (ลดลง 5)
บางไทร 169 (ลดลง 13)
* กรมชลประทานใช้ค่าผลรวมอัตราการระบายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก
เพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ
ปริมาณน้ําใช้การคงเหลือตามแผนจัดสรรน้ํา (ล้าน ลบ.ม.)
คงเหลือตามแผน คงเหลือจริง เปรียบเทียบ
0 8,043 สูงกว่าแผน 8,043สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันตก ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนศรีนครินทร์ 6,053 81 6.28 10.12
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 4,643 79 9.12 2.83
รวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อน 10,696 80* 15.40 12.95

* คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำใช้การได้รวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง เทียบกับผลรวมของความจุใช้การรวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

ภาพรวมสถานการณ์น้ำเขื่อนและปริมาณน้ำระบาย
48%
24%
98%
99%
81%
79%
14.51
5.52
3.02
1.50
6.28
9.12
75
0
169
ปริมาณน้ำใช้การรวม 2 เขื่อนหลัก ลุ่มแม่กลอง
10,696 ล้าน ลบ.ม. (80%)
ปริมาณน้ำใช้การรวม 4 เขื่อนหลัก
ลุ่มเจ้าพระยา

8,043 ล้าน ลบ.ม. (44%)
สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ
(วันที่  9 ธ.ค. 2564)

ผลรวมอัตราการระบายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก 75 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 5)ค่าความเค็มสูงสุด-ต่ำสุด ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล (เมื่อวานนี้ )

ที่มาของข้อมูล : http://rwc.mwa.co.th

พยากรณ์ค่าความเค็มสถานีสูบน้ำดิบสำแล (วันที่ 9 ธ.ค. 2564 – 11 ธ.ค. 2564)หมายเหตุ ค่าความเค็มจากการพยากรณ์ของ Model อาจคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มาของข้อมูล : ฝนส.
ระดับน้ำหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล วันที่ 2 ธ.ค. 2564 – 24 ธ.ค. 2564