สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันออก ณ วันที่ 28 ก.ค. 2564
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนภูมิพล 0
เขื่อนสิริกิติ์ 0
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 0
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 0
รวมปริมาณน้ำ 4 เขื่อน 0 0* 0.00 0.00
เขื่อน/จุดตรวจวัดใน
แม่น้ำเจ้าพระยา
อัตราการระบายน้ํา/อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนเจ้าพระยา (ลดลง 85)
เขื่อนพระรามหก 0 (ลดลง 2)
ผลรวมอัตราการระบาย 2 เขื่อน* 0 (ลดลง 87)
บางไทร (ลดลง 83)
* กรมชลประทานใช้ค่าผลรวมอัตราการระบายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก
เพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ
ปริมาณน้ําใช้การคงเหลือตามแผนจัดสรรน้ํา (ล้าน ลบ.ม.)
คงเหลือตามแผน คงเหลือจริง เปรียบเทียบ
0 0 สูงกว่าแผน 0สถานการณ์น้ำเขื่อนฝั่งตะวันตก ณ วันที่ 28 ก.ค. 2564
เขื่อน ปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำระบายออก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.) %
เขื่อนศรีนครินทร์ 0
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 0
รวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อน 0 0* 0.00 0.00

* คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำใช้การได้รวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง เทียบกับผลรวมของความจุใช้การรวมของเขื่อนแต่ละฝั่ง
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

ภาพรวมสถานการณ์น้ำเขื่อนและปริมาณน้ำระบาย
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
ปริมาณน้ำใช้การรวม 2 เขื่อนหลัก ลุ่มแม่กลอง
0 ล้าน ลบ.ม. (0%)
ปริมาณน้ำใช้การรวม 4 เขื่อนหลัก
ลุ่มเจ้าพระยา

0 ล้าน ลบ.ม. (0%)
สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ
(วันที่  28 ก.ค. 2564)

ผลรวมอัตราการระบายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก 0 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 87)ค่าความเค็มสูงสุด-ต่ำสุด ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล (เมื่อวานนี้ )

ที่มาของข้อมูล : http://rwc.mwa.co.th

พยากรณ์ค่าความเค็มสถานีสูบน้ำดิบสำแล (วันที่ 28 ก.ค. 2564 – 30 ก.ค. 2564)หมายเหตุ ค่าความเค็มจากการพยากรณ์ของ Model อาจคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มาของข้อมูล : ฝนส.
ระดับน้ำหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล วันที่ 27 ก.ค. 2564 – 18 ส.ค. 2564