ความขุ่น (NTU)

ความนำไฟฟ้า (µS/cm)

ความเค็ม (g/l)

ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/l)

12.46

338

0.16

4.49

อุณหภูมิน้ำ (°c)

TDS (mg/l)

คลอโรฟิลล์ (µg/l)

กรด-ด่าง

32.5

216.8

8.63

8.63

7.51