Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.08 g/l 171 µS/cm 5.12 mg/l 100 NTU 2.6 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.1 g/l 213 µS/cm 4.56 mg/l 106 NTU 1.46 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.1 g/l 226 µS/cm 4.56 mg/l 129 NTU 1.58 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.15 g/l 344 µS/cm 2.88 mg/l 256 NTU 2.74 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:40 0.1 g/l 212 µS/cm 5.08 mg/l 158 NTU 7.8 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.11 g/l 232 µS/cm 1.15 mg/l 75 NTU 1.9 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.11 g/l 230 µS/cm 4.58 mg/l 122 NTU 2.01 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
04:50 0.11 g/l 226 µS/cm 5 mg/l 151 NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond
04:40 0.13 g/l 279 µS/cm
Time Sal Cond
04:50 0.18 g/l 386 µS/cm
Time Sal Cond
04:40 0.13 g/l 275 µS/cm
Time Sal Cond
04:50 0.16 g/l 347 µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll