Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.14 g/l 311 µS/cm 3.33 mg/l 27 NTU 4.3 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.13 g/l 286 µS/cm 3.8 mg/l 21 NTU 4.88 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.15 g/l 317 µS/cm 4.67 mg/l 10 NTU 5.21 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.15 g/l 324 µS/cm 4.88 mg/l 16 NTU 5.42 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.16 g/l 362 µS/cm 3.79 mg/l - NTU 2.7 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.16 g/l 334 µS/cm 3.66 mg/l 15 NTU 5.44 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.17 g/l 363 µS/cm 3.29 mg/l 13 NTU 5.57 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.17 g/l 366 µS/cm 3.72 mg/l 17 NTU 4.23 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.17 g/l 359 µS/cm 4.1 mg/l 63 NTU 3.54 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
14:00 0.22 g/l 451 µS/cm 0.59 mg/l 1 NTU 12.03 µg/l
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
14:00 0.4 g/l 827 µS/cm
Time Sal Cond
14:10 0.27 g/l 560 µS/cm
Time Sal Cond
14:00 1.64 g/l 3156 µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll