วัดบ้านแป้ง Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.14 g/l 296 µS/cm 3.13 mg/l 39 NTU 4.42 µg/l
วัดโพธิ์แตงเหนือ Sal Cond DO Turb. Chl.
04:00 0.17 g/l 354 µS/cm 2.25 mg/l 39 NTU - µg/l
วัดไผ่ล้อม Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.17 g/l 373 µS/cm 2.18 mg/l 44 NTU 2.11 µg/l
คลองน้ำอ้อม Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.16 g/l 374 µS/cm 1.88 mg/l - NTU 2.69 µg/l
สำแล Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.18 g/l 379 µS/cm 2.67 mg/l 31 NTU 4.1 µg/l
วัดมะขาม Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.19 g/l 395 µS/cm 1.23 mg/l - NTU - µg/l
รังสิตไซฟอน Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.18 g/l 377 µS/cm 2.91 mg/l - NTU - µg/l
โรงงานผลิตน้ำบางเขน Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.18 g/l 377 µS/cm 3.32 mg/l 35 NTU 4 µg/l
สะพานพระนั่งเกล้า Sal Cond DO Turb. Chl.
04:10 0.21 g/l 436 µS/cm 1.1 mg/l 12 NTU - µg/l
Time Sal Cond
04:10 0.23 g/l 473 µS/cm
Time Sal Cond
04:20 0.29 g/l 600 µS/cm
Time Sal Cond
04:00 0.25 g/l 515 µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll