Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
- g/l - µS/cm - mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 16 เมษายน 2567
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll