Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:40 0.14 g/l 300 µS/cm 2.4 mg/l 19 NTU 3.9 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.07 g/l 141 µS/cm 4.15 mg/l 15 NTU 3.32 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.14 g/l 304 µS/cm 3.8 mg/l 19 NTU 3.38 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:40 0.15 g/l 326 µS/cm 4.45 mg/l - NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.18 g/l 402 µS/cm 3.23 mg/l 14 NTU 9.42 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:40 0.16 g/l 347 µS/cm 4.73 mg/l 13 NTU 9.84 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.19 g/l 409 µS/cm 4.22 mg/l 5 NTU 13.76 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.17 g/l 365 µS/cm 5.91 mg/l 13 NTU 14.7 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 0.26 g/l 554 µS/cm 7.27 mg/l 27 NTU 23.2 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
19:50 1.75 g/l 3357 µS/cm 3.39 mg/l 39 NTU 9.25 µg/l
Time Sal Cond
19:50 2.65 g/l 4964 µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
19:50 4.59 g/l 8301 µS/cm
Time Sal Cond
19:40 10.5 g/l 17843 µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll