Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.15 g/l 312 µS/cm 4.03 mg/l 14 NTU - µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:20 0.12 g/l 260 µS/cm 5.16 mg/l 15 NTU 2.88 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.16 g/l 353 µS/cm 4.49 mg/l 10 NTU 1.56 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.18 g/l 390 µS/cm 4.88 mg/l 14 NTU 8.28 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.2 g/l 456 µS/cm 5.64 mg/l 8 NTU 13.83 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.27 g/l 572 µS/cm 7.42 mg/l 12 NTU 33.45 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.42 g/l 884 µS/cm 6.68 mg/l 22 NTU 25.32 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.19 g/l 399 µS/cm 5.74 mg/l 26 NTU 10.86 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:10 0.18 g/l 393 µS/cm 5.61 mg/l 32 NTU 13.22 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
08:20 1.29 g/l 2509 µS/cm 4.15 mg/l 8 NTU 10.61 µg/l
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
08:20 14.02 g/l 23250 µS/cm
Time Sal Cond
08:20 10.52 g/l 17865 µS/cm
Time Sal Cond
08:20 20.4 g/l 32697 µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 4 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll