ท่าม่วง สำแล
คุณภาพน้ำปกติ
สถานีสำแล เฝ้าระวังน้ำดิบปนเปื้อนสาหร่าย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
15:32 น.