ท่าม่วง สำแล
คุณภาพน้ำปกติ
น้ำดิบปนเปื้อนน้ำด้อยคุณภาพ
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
05:35 น.